Privacybeleid VSW Advocatuur

Algemeen

 • Dit is de privacyverklaring van VSW Advocatuur, meer specifiek de eenmanszaak mr. M.J.F. Zoeteweij, gevestigd aan de Scheldestraat 76 te Vlissingen (hierna: de “advocaat”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met mij hebben.
 • In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik respecteer uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VSW Advocatuur verwerkt.
 • De advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 • VSW Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • VSW Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures,
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verzekering
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  • Wettelijke Schuldsaneringen Natuurlijke Personen
  • faillissementen

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VSW Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 • opdracht vanuit rechtbank

Delen van persoonsgegevens met derden

 • VSW Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van VSW Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij en/of gerecht.
 • Daarnaast kan VSW Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Met de derde partij die namens en in opdracht van VSW Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door VSW Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

 • VSW Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval VSW Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal VSW Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • VSW Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen  verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit

f. recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 • Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar ons kantoor. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VSW Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van Advocatuur en wettelijke bewaartermijnen.
 • Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: VSW Advocatuur, Scheldestraat 76, 4381 RW Vlissingen, mail: info@vswadvocatuur.nl.

Teneinde zeker te weten dat ik op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrek, vraag ik u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. VSW Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Toepassing AVG op website

 • VSW Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VSW Advocatuur verkocht aan derden.
 • Teneinde het gebruiksgemak van de website van VSW Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van VSW Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
 • De website van VSW Advocatuur maakt gebruik van cookies  van  Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en  rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan  deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken  van de website van VSW Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken  van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuikzer.nl/veilig-online/cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

 • VSW Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Advocatuurkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact 

 • Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.J.F. Zoeteweij.
 • Dit privacy statement is op d.d. 1 november 2022 vastgesteld.