ALGEMENE VOORWAARDEN, TEVENS HOUDENDE GESCHILLENREGELING VSW ADVOCATUUR

VSW Advocatuur, KvKnummer 20166105, gevestigd te Vlissingen, tevens bekend onder het internetadres www.vswadvocatuur.nl.

1.   Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. het kantoor: Advocatenkantoor Zoeteweij;
 2. cliënt: de contractspartij van de advocaat aan wie deze de opdracht heeft verleend;
 3. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kantoorkosten en verschotten als sub e. en f. bedoeld- die het contracterende kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt i overeengekomen;
 4. verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;

2.   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3.   Opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in met name de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
 2. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaat.
 3. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan het kantoor te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan het kantoor. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407, lid 2 BW dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.

4.   Verschuldigde kosten

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium (“betalend”) of een eigen bijdrage (ingeval van een “toevoeging”) vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

 1. Geen toevoeging: het kantoor declareert “betalend”
  1. Indien de toevoeging niet verleend wordt, zal het kantoor de gewerkt tijd conform het geldend uurtarief in rekening brengen. Verrichtte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Het kantoor is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij het kantoor gehanteerde standaard uurtarief.
  2. Op verzoek van de cliënt wordt een specificatie van de declaratie verstrekt.
  3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  4. Indien voldoening van een voorschot is verzocht en dit voorschot niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel de opdracht neer te leggen.
 2. In geval van een toevoeging
  1. De hoogte van de Eigen Bijdrage wordt bij verlening van de toevoeging vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.
  2. De cliënt betaalt deze eigen bijdrage aan het kantoor.
  3. Bij aanvang van de werkzaamheden zal in ieder geval een voorschot worden verzocht van minimaal de te verwachten eigen bijdrage. Indien betaling van het voorschot, dan wel de eigen bijdrage en/of de afgesproken kosten binnen de gestelde betalingstermijn achterwege blijft, is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel de opdracht neer te leggen.
  4. Een toevoeging wordt in beginsel in voorwaardelijke vorm verleend. Nadat de procedure tot stand is gekomen, volgt er een toetsing door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van te ontvangen vermogen en het rechtsbelang waarvoor de toevoeging gold. Blijkt dat cliënt uit de procedure meer dan de helft van de voor cliënt geldende vermogensvrijstelling ontvangt, dan zal de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken en zal het kantoor de gewerkte tijd in rekening brengen conform het geldende uurtarief.
  5. Indien het kantoor meer dan 3 maal het voor de zaak met de toevoeging toegekend aantal punten uur besteedt aan uw dossier, kan het kantoor een verzoek bij de Raad indienen om toekenning van extra uren. Indien de Raad dit verzoek inwilligt, met vaststelling van een (nieuwe) eigen bijdrage dan zal deze (wederom) bij de cliënt in rekening worden gebracht.

5.   Betaling

 1. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

6.   Aansprakelijkheid

 1. De cliënt is gehouden het kantoor juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens het kantoor. De cliënt vrijwaart het kantoor voor aanspraken van derden indien hij voormelde verplichting niet is nagekomen.
 2. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door het kantoor in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 25.000,-. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.
 4. De sub 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede kunnen worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
 5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens het kantoor, behalve de vordering van opdrachtgever die door het kantoor is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

7.   Geschillen

 1. Wanneer de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt deze diens bezwaren voor aan diens advocaat. De door het kantoor gehanteerde klachtenregeling dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. De cliënt dient zijn/haar klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 2. Het kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen binnen vier weken na ontvangst van de klacht.
 3. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en het kantoor is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

Versie geldend vanaf februari 2023